Surgical Technique


Two micro-portal video-assisted thoracic surgery of right S8 segmentectomy with systemic lymphadenectomy

Honggang Liu, Liping Tong, Yuanyang Lai, Hongtao Duan, Xiaoping Dong, Yong Zhang, Jianyong Sun, Xiaolong Yan