Video

Video 1 VATS right upper sleeve lobectomy after neoadjuvant chemotherapy.
Authors: Zhuoqi Jia, Weiru Zhou, Shuo Li, Yong Zhang, Guangjian Zhang, Junke Fu