Case Report


Surgical treatment for acquired tracheoesophageal fistula complicated with tracheal stenosis using endoscopic liner cutter staplers: a case report

Guangyu Yang, Lei Xian, Wen Zhao, Chusheng Huang, Xiangsen Liang, Yu Sun, Shengzhuang Yang, Wenzhou Liu, Xiaohan Bi, Feihai Liang, Menghuan Wang, Yourong Chen, Yifei Lu

Download Citation