Case Report


Emergency surgery for a ruptured bronchial artery aneurysm: a case report

Tsutomu Koyama, Shunichiro Matsuoka, Takashi Eguchi, Sachie Koike, Testu Takeda, Kentaro Miura, Kazutoshi Hamanaka, Kimihiro Shimizu

Download Citation