Mediastinal tumour with rare histology: case report

Ilaria Ceccarelli, Stylianos Korasidis, Elisa Sicolo, Agnese Nesti, Marcello Carlo Ambrogi, Piero Paladini, Marco Lucchi