A rare case of hepatoid adenocarcinoma in the lung and literature review: case report

Fudong Wang, Yuan Weng, Jiqun Geng, Jun Zhu, Baoming Mi, Xinyi Zhou, Jing Qian, Qingjun You